Plaats gratis advertentie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rentlocal.nl.

 
Artikel 1. Definities en toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Rentlocal: het online platform Rentlocal.nl, waarop de vraag en aanbod naar producten en/of diensten samen komen;
- Dienst: de dienstverlening van Rentlocal. Op de website van Rentlocal kunnen de aanbieders van producten en/of diensten hun aanbod etaleren. Geïnteresseerden kunnen op het aanbod reageren waarna een overeenkomst tussen de aanbieder en de afnemer tot stand kan komen;
- Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienst van Rentlocal. Gebruikmaking van de dienst van Rentlocal geschiedt op basis van een overeenkomst waarop deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn;
- Website: de website http://www.rentlocal.nl.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of al het gebruik van de dienst van Rentlocal. De verzending van een inschrijving door de gebruiker voor de dienst van Rentlocal heeft te gelden als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen wordt. De toepasselijkheid van eventuele door de gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
5. Rentlocal behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2. Dienstverlening
1. Rentlocal probeert aanbieders en vragers van producten en/of diensten via haar website tot elkaar te brengen. Rentlocal heeft daarbij slechts een faciliterende rol: Rentlocal wordt nimmer partij bij enige overeenkomst die gesloten wordt door de gebruiker en een andere partij (bijvoorbeeld een koper) door gebruikmaking van de dienst van Rentlocal. Dientengevolge kan Rentlocal op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zich tussen de gebruiker en een andere partij afspeelt.
2. Rentlocal besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Sommige informatie, met name de informatie met betrekking tot het aanbod op de website, is echter door derden verstrekt. Voor deze informatie draagt Rentlocal geen enkele verantwoordelijkheid. De gebruiker en ieder ander die op wat voor manier dan ook gebruik maakt van de website is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen aangeleverde informatie.
3. In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening, is Rentlocal gerechtigd de website zonder voorafgaande mededeling tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de website te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de gebruiker ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer de website tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen van Rentlocal.

Artikel 3. Gebruik dienst
1. Door verzending van het inschrijfformulier garandeert de gebruiker dat alle gegevens, waaronder doch niet uitsluitend naam, adresgegevens, e-mailadres en eventueel een bankrekeningnummer, die in het kader van de dienstverlening aan Rentlocal verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn. De gebruiker zal er zorg voor dragen dat de informatie in de door hem te plaatsen/geplaatste advertentie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
2. Door het plaatsen van de advertentie en/of het verstrekken van gegevens aan Rentlocal verklaart de gebruiker hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben.
3. Rentlocal behoudt zich het recht voor een inschrijving van een gebruiker te weigeren, zonder hierbij verplicht te zijn tot opgaaf van redenen.
4. De (persoons-)gegevens die door middel van de website door de gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie.
5. Rentlocal is gerechtigd de teksten in een advertentie van de gebruiker in te korten of te wijzingen. Tevens behoudt Rentlocal zich het recht voor advertenties te weigeren en/of te verwijderen indien de advertentie in strijd is met deze algemene voorwaarden of niet aan sluit op het doel van Rentlocal, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding voor de gebruiker.
6. De gebruiker kan de advertentie te allen tijde zelfstandig verwijderen.

Artikel 4. Gedragsregels
1. De gebruiker garandeert:
- dat de inhoud van de door hem te plaatsen / geplaatste advertentie niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, danwel niet onrechtmatig is;
- dat hij met deze advertentie geen personen onheus bejegent danwel lastig valt;
- dat de inhoud van de door hem geplaatste advertentie volledig op de waarheid berust;
- dat hij de belangen en de goede naam van Rentlocal niet zal schaden. De gebruiker verklaart geen misbruik te zullen maken van de dienst van Rentlocal.
2. Het account en het gebruik van de website is strikt persoonlijk. Het is de gebruiker niet toegestaan derden gebruik te laten maken van het account.
3. De gebruiker die in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan door Rentlocal uitgesloten worden van verder gebruik van de website en de dienst. Een en ander onverlet de volledige nakoming van een eventuele betalingsverplichting te vorderen, nadere maatregelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de gebruiker te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.

Artikel 5. Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Rentlocal, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de website, de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, geluidsmaterialen en merken, berusten bij Rentlocal en/of haar licentiegevers.
2. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen (advertenties en/of andere berichten) die onmiskenbaar door de gebruiker of een andere gebruiker van de website / een derde partij zijn aangeleverd, blijven berusten bij de gebruiker of die andere gebruiker van de website / derde partij.
3. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder, de gebruiker) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Rentlocal staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

Artikel 6. Overmacht
1. Rentlocal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
2. Overmacht geeft de gebruiker geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.
3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Rentlocal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rentlocal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Storingen met betrekking tot de beschikbaarheid van het internet en werkstakingen in het bedrijf van Rentlocal of van derden daaronder begrepen.

Artikel 7. Klachten
1. Indien de gebruiker een klacht heeft met betrekking tot Rentlocal, de dienst of de website, dient de gebruiker deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via info@rentlocal.nl.
2. Rentlocal zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Rentlocal al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten behoeve van de gebruiker te herstellen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Rentlocal is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Rentlocal. Onder directe schade wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de kosten die de gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de schade vast te stellen of op te heffen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
2. Rentlocal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
3. Rentlocal kan niet aansprakelijk zijn voor omzeiling van technische faciliteiten met betrekking tot de website door de gebruiker en/of derden.
4. Indien Rentlocal aansprakelijk is voor schade is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag van € 150,00.
5. De gebruiker vrijwaart Rentlocal volledig van alle mogelijke claims van derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door hem geplaatste informatie op de website. Daaronder wordt mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de geplaatste informatie inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom van derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen van Rentlocal en de gebruiker waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Alle geschillen tussen Rentlocal en de gebruiker die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een door Rentlocal aan te wijzen bevoegde rechter. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.


Deze algemene gebruikersvoorwaarden zijn kosteloos op te vragen bij Rentlocal en tevens vindbaar op de website van Rentlocal. Door inschrijving voor de dienst van Rentlocal verklaart de gebruiker op de hoogte te zijn van deze algemene gebruikersvoorwaarden.

 

Copyright © 2010-2018 Rentlocal. Alle rechten voorbehouden | Concept & Productie: Berndes Multimedia | Disclaimer | Voorwaarden | Populaire zoekopdrachten | Downloads |